2003. AASTA PELGULINNA RAHVAMAJAS.

Pelgulinna Rahvamajas möödus 2003. aasta vanade traditsioonide jätkamise ning uute algatuste ellukutsumise tähe all.

Käigusolevatele, mitmeaastastele projektidele lisandus kaks uut projekti:

 1. projekt seenioritants
  Eesmärk: Pakkuda eakale pelgulinlasele uudset , jõukohast ning lõõgastavat tantsuvõimalust.
  Põhja-Tallina Valitsuse toel on seeniortants osalejatele tasuta.
 2. projekt Pelgulinna tantsupäev
  Eesmärk: Ergutada ja stimuleerida noori omaloomingulisi tantse looma, ise tantsima.
  Pakkuda kõikidele linnaosa tantsukollektiividele esinemise ja üksteisega tutvumise võimalust.

Rahvamaja eestvedamisel või osalemisel toimus 121 kultuurisündmust ligikaudu 18000 osavõtjaga. (2002 aastal olid need näitajad 120 ja 21800) Külastatavuse rekordid kuulusid siiani meie lastehommikutele, kuid suure populaarsuse on võitnud projekt “Laupäevalaulud ja-lood”, kus soovijate hulk kipub aeg-ajalt ületama Rahvamaja mahutavuse piire. Ka eakate teeõhtu on teinud läbi väikese uuenduskuuri – lisaks senistele eakatele pelgulinlastele on õhtutele oodatud ka Põhja-Tallinna Sotsiaalkodu hoolealused.

Aktiivsete Pelgulinna naiste eestvedamisel tuli 8. märtsil kokku naisteklubi, mis on oma olemuselt nii hariv kui ka meelelahutuslik. Loodame, et jätkub naistel jõudu ja tahtmist jätkata ka järgnevatel aastatel.

Huviringide ning kursuste arv on kulgenud tõusuteed:
2003.aastal tegutses rahvamajas 29 kollektiivi 437 osavõtjaga. Nendest 194 last, 146 täiskasvanut ning 97 pensionäri.(2002.a. oli ringe 24, 394 osavõtjaga.)

Lisaks senitegutsenud ringidele ja kursustele lisandusid: mudilaste tantsustuudio, nipiring, seeniortants, kuuekeelse väikekandle kursus, õmblemise kiirkursus, inglise keele kursus, naisteklubi.

Oma tegevuse on hetkel lõpetanud moderntants ning poiste akrobaatikaring. Põhjuseks tagasihoidlik osalejate hulk. Laste ning nende vanemate küsitluse tulemusena selgus järgmine tõsiasi: kuna ümbruskaudsetes koolides tegutseb piisavalt eripalgelisi tantsu ning liikumistruppe, mis on osalejatele tasuta või väiksema osalusmaksuga, kui isemajandavates rahvamaja ringides, siis kaldub vaekauss sageli kooli huviringide kasuks.

2003 aastat iseloomustab märksõna liikumine. Järsult on tõusnud kõhutantsutrupi liikmete arv: alustasid tegevust ka hommikused grupid. Keha liikumise treeningutel osalejate arv on kasvanud 40 % võrra.

Suurem vajadus liikumisrühmade järele on eelkooliealiste laste ning pensionäride hulgas. Nõudlusest tingituna alustasid selle aasta uustulnukad: mudilaste tantsurühm ja seeniortantsu rühm. Viimane on sõbralikus ja stimuleerivas konkurentsis meie tubli ja staažika memmede tantsurühmaga.

Noorte seas on väga populaarne kitarrikursus, kus soovijate arv ületab RM vastuvõtmise võimalused. Nii mõnedki noored on n.ö. ootelehel.

Ka laste kunstistuudios on eelnenud aastatest märgatavalt rohkem osalejaid. Lisaks kahele toimivale rühmale alustas tegevust hommikune kunstigrupp, mis on mõeldud õhtuses vahetuses õppivatele lastele. Laste näitestuudio “Teatripisik” on aastatega sedavõrd kasvanud ja arenenud, et moodustus veel teine e. vanema astme rühm “Teatriviirus”, kellel õnnestus teatrifestivalilt “Kanutiaia Kann 2003″ taas mitu kaalukat auhinda koju tuua.

Rahvakultuuriga tegelevaid kollektiive (rahvatantsurühmad, folklooriklubi) võib pidada rahvamaja raudvaraks . Nendes osalejate arv ning töö tu-lemuslikkus on omavahel meeldivas harmoonias. Oma järjepideva töö tulemusena pälvis Pelgulinna Folkooriklubi vabariiklikul folkloorirühmade ülevaatusel kõrgema kategooria.

Rahvatantsurühmadel möödus 2003 aasta eelkõige suure harjutamise tähe all. Pääsemaks 2004.a tantsupeole “Las jääda ükski mets”, tuli läbida tihe ja konkurentsikas ülevaatuste sõel. Käesolevaks hetkeks on teada,et ettetantsimised läksid kõikidel meie tantsurühmadel edukalt.

Jätkus ja uuenes koostöö eestimaal elavate teiste rahvaste kultuuriseltsidega, sest 2003.aasta oli Pelgulinna Rahvamajale eri rahvuste koostöö aasta. Meie kauaaegseks koostööpartneriks on Rahvuskultuuride Ühendus Lüüra, kelle vahendusel on toimunud mitmed huvitavad ettevõtmised nii lastele kui täiskasvanutele.

1. Asutuse omatulud.

Aastaks 2003 planeeritud omatulu oli 131,0 tuh.kr.
Täitmine 130 576 tuh.kr.

Omatulud koosnevad:

 • tasulised kursused
 • piletite müük
 • teenus

Omatulude kasutamine:

 • ajutised töövõtulepingud
 • ringide reklaam
 • kultuuriteenuse ostmine

2. Toetused.

Koostöös Põhja-Tallinna Valitsusega oleme läbi viinud 2003 aastal hulganisti traditsioonilisi kultuurisündmusi: lastehommikuid, rahvakalendritähtpäevade üritusi, eakate teeõhtuid, Pelgulinna tantsupäeva, Telliskivi tänava TALVETOA.
Selleks oleme saanud läbi eelarve muudatuse toetust:

Kokku: 52300.kr.

 • piirkondlikud noorsooüritused 30300.-
 • piirkondlikud kultuuriüritused 9000.-
 • piirkondlikud spordiüritused 13000.-

Piirkondlikud noorsooüritused:
(vt. Projekt)

1. töötasu 8020.-
1. töötasu 8020.-
2. sotsm. 2647.-
3. tööstusk. 39.-
4. majandmk. 690.40.-
5. ostet. teenused
(lastehommikute läbiviimiseks:
tantsuprogrammid,teatrietendused,jne)
11510.-
6. kulumaterjal
(dekoratsioonid, auhinnad)
2766.17.-
442.75.-
7. kuulutused (reklaam) 934.56.-
8. esindamine (lilled, kringlid, kommid jne.) 3250.12.-

kokku: 30300.-

Piirkondlikud spordiüritused:
(v.t.projekt)

1. töötasu 7740.-
2. sotsmaks. 2555.-
3. tööstusk. 40.-
4. esindamine (lilled, kringlid) 1027.95.-
5. kuulutused (reklaam) 1052.56.-
6. kulumaterjal 584.49.-

kokku: 13000.-

Piirkondlikud kultuuriüritused:
(v.t.projekt)

1. kulumaterjal (ürituste läbiviimiseks) 1677.95.-
2. esindamine (kringlid, lilled) 1095.05.-
3. ostetud teenused 5027.00.-
4. muud majandustegev.kulud (saali dekor.) 1200.-

kokku: 9000.-

3. Jooksev remont.

Planeeritud summa 195,0 tuh.kr.

 • Elektrivarustuse süsteemi suurenemine 60 A võrra
 • Tagumiste ruumide remont: põrandad, seinad, laed, uksed
 • Külgmise tee korrastamine – kivide paigaldus ja uute kanalisatsioonikaevude paigaldamine

4. Infotehnoloogilised vahendid.

Raamatupidamise programmi TRESOOR ja arvutikomplekti muretsemine. Ka olemasoleva tarkvara täiendamine.