Põhimäärus

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                        12. juuni 2013 nr 106

Tallinna Pelgulinna Rahvamaja põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.
Määrus jõustus 28.06.2013

§ 1.  Üldsätted

(1) Tallinna Pelgulinna Rahvamaja (edaspidi rahvamaja) on Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti (edaspidi kultuuriväärtuste amet) hallatav asutus.

(2) Rahvamaja ametlik nimetus on:

1) eesti keeles Tallinna Pelgulinna Rahvamaja;

2) inglise keeles Tallinn Pelgulinn Cultural Centre;

3) vene keeles Таллиннский Народный дом Пелгулиннa.

(3) Rahvamaja asub Tallinnas. Rahvamaja aadress on Telliskivi tn 56, 10611 Tallinn.

(4) Rahvamajal on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Rahvamajal on oma sümbol.

(5) Rahvamaja tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

(6) Rahvamaja põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kultuuriväärtuste ameti ettepanekul.

(7) Rahvamaja juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, kultuuriväärtuste ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Struktuur

Oma ülesannete täitmiseks on rahvamajal kultuuriväärtuste ametiga kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

§ 3.  Tegevusvaldkond ja teenused

(1) Rahvamaja tegevusvaldkond on Tallinna elanike kultuuri- ja huvitegevuse korraldamine, vaba aja veetmise võimaluste loomine, rahvakultuuri ja muu kultuuripärandi hoidmine ja arendamine.

(2) Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab rahvamaja järgmisi ülesandeid:

1) kontsertide, etenduste, festivalide, konkursside, näituste ja koolituste korraldamine;

2) pühade ja tähtpäevade tähistamine;

3) pärimuskultuuril põhineva huvitegevuse korraldamine;

4) huviringiteenuse osutamine;

5) kultuuriprojektide algatamine ja osalemine ühisprojektides;

6) kultuuriseltsidele ja mittetulundusühingutele tegevusvõimaluste loomine ja koostöö arendamine.

(3) Rahvamaja täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

(4) Rahvamajal on õigus oma ülesannete täitmiseks osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse õigusaktidega kindlaks määratud korras.

§ 4.  Vara, vahendid ja eelarve

(1) Rahvamaja on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on kultuuriväärtuste amet andnud oma valitsemisel oleva vara.

(2) Rahvamaja kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Rahvamaja võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Rahvamaja valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

(3) Rahvamaja võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab rahvamaja teavitama kultuuriväärtuste ametit ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

(4) Kultuuriväärtuste ameti juhataja kinnitab rahvamaja eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja rahvamaja ettepanekust. Rahvamaja kulud kaetakse eelarve alusel.

§ 5.  Juhtimine

(1) Rahvamaja juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

(2) Rahvamaja direktoriga sõlmib töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi kultuuriväärtuste ameti juhataja.

(3) Rahvamaja direktor:

1) juhib rahvamaja, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;

2) korraldab rahvamaja valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib rahvamaja majandustegevust, tagab rahvamaja tulemusliku töö, vastutab rahvamaja üldise olukorra ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest rahvamajale kinnitatud eelarve piires;

3) teeb linna nimel tehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks rahvamajale linna eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras, tagades eelarve täitmise ja kavandatud tulude laekumise;

4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust rahvamaja finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;

5) tagab rahvamaja eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise kultuuriväärtuste ametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi; jälgib eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajaduse korral kultuuriväärtuste ametile eelarve muutmise ettepanekuid;

6) vastutab rahvamaja teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;

7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;

8 ) tegutseb rahvamaja nimel ja esindab seda lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid näevad teisiti ette;

9) kinnitab kooskõlastatult kultuuriväärtuste ameti juhatajaga rahvamaja struktuuri ja töötajate koosseisu ning töötajate töö tasustamise korra;

10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;

11) kehtestab rahvamaja sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ning muud töökorralduse reeglid;

12) annab oma pädevuse piires rahvamaja töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

13) korraldab rahvamajale saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete lahendamist;

14) täidab muid ülesandeid.

(4) Rahvamaja direktorit asendab kultuuriväärtuste ameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

§ 6.  Aruandlus ja kontroll

(1) Rahvamaja raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Rahvamaja esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtpäevaks.

(2) Rahvamaja juhtimist ja tegevust kontrollib kultuuriväärtuste amet.

(3) Teenistuslikku järelevalvet rahvamaja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Rahvamaja ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

(2) Kui rahvamaja ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad rahvamaja ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumise korral aga kultuuriväärtuste ametile.

(3) Rahvamaja tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 05. märtsi 1999 määrus nr 24 „Tallinna Salme Kultuurikeskuse, Tallinna Pelgulinna Rahvamaja, Tallinna Toomklubi ja Tallinna Keldrimäe Rahvamaja põhimääruste kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.