Arengukava

Tallinna Pelgulinna RAHVAMAJA ARENGUKAVA 2017-2022

SISSEJUHATUS

Käesolev arengukava on koostatud Pelgulinna Rahvamaja eelnevate aastate töökogemustest, uuringutest ja kaasaja eluhetke vajadustest lähtuvalt. Rahvamaja sihipärane ja jätkusuutlik tegevus peab tagama kõikide sihtgruppide teenindamise, luues  parimad võimalused osalemiseks rahvamaja ettevõtmistes.

Olgugi, et füüsiliselt on maja väike, võib siin väga huvitavaid ettevõtmisi korraldada. Tähelepanu keskmes on huvitegevus, mis tagab meie töö stabiilsuse ja samas ka uudsuse. Mitte vähem tähtis, on kultuurisündmuste korraldamine - sündmuste, mis aitaksid külastajal mitte ainult saada esteetilist naudingut, vaid ka pakutut mõista, seda osata rakendada nii kohaliku elu küsimuste lahendamisel kui ka üleüldiste poliitiliste otsuste tegemisel, et muuta oma paikkonda inimsõbralikumaks.

Kogemused näitavad, et kultuuriteenust ei saa allutada ainult turureeglitele. Suureks rikkuseks on igal rahval tema omakultuur. Ka see tahab arendamist, tutvustamist, teadvustamist. Kogu meie rahvusliku identiteedi aluseks olev pärimuskultuur lasebki meil jääda iseendaks. Kultuuriasutus oma tegevusega on kindlalt rahvakultuuri traditsioonide säilitamise koht. Kuidas me muidu kaitseme globaliseeruvas maailmas omakultuuri agressiivse massikultuuri ees?

1. Eelmises arengukavas püstitatud eesmärkide täitmisest

Oleme huviringide arvu osas saavutanud ootuspärase taseme. Eelmises arengukavas oli püstitatud eesmärk, et rahvamajas tegutseks 30 huviringi, tänaseks on eesmärk täidetud. Huviringide abiga oleme korraldanud palju tasuta kultuurisündmusi nii rahvamajas kui ka väljapool rahvamaja.

2. Rahvamaja visioon ja missioon aastateks 2017-2022

Võttes aluseks Tallinna linna arengukava, Tallinna Kultuuriameti põhimääruse, Tallinna Pelgulinna Rahvamaja põhimääruse sõnastab Tallinna Pelgulinna Rahvamaja oma visiooni ja missiooni:

2.1. Visioon

Pelgulinna Rahvamaja on pidevalt arenev ja laienev, inimesekeskne, hea kogukonnatunnetusega, lähiümbruse kultuuri edendav, rahvakultuuri hoidev ja vähemusrahvusi toetav positiivsete emotsioonide maja.

2.2. Missioon

Luua inimestele võimalikult soodsad ja kvaliteetsed tingimused erinevate kultuuriharrastustega tegelemiseks väärtustades:

  • elukestvat õpet;
  • innovaatilisust;
  • põlvkondadevahelise sideme hoidmist ja loomist;
  • kultuuripärandit.

3.  Missiooni ja visiooni ellurakendamiseks vajalikud meetmed

3.1. Elukestev õpe

Rahvamajas toimuv huvitegevus, loengud, kursused, praktikumid, õpitoad, näitused  koondavad majja kokku eri vanusest inimesed beebidest pensioniealisteni. Oluline on tagada põlvkondade sidusus, eri generatsioonide kokkupuutumine nii sündmustel kui huvitegevuse valdkonnas, mis tagab üksteismõistmise ning põlvkondadevahelise kogemuse jagamise.

Rahvamaja sisuline tegevus on üles ehitatud väärtustades elukestvat õpet, mis aitab säilitada elukvaliteeti, tagada hea tervise, positiivse eluhoiaku ja läbilöögivõime elus.

3.2. Innovaatilisus

Oluline on käia ajaga kaasas, mis eeldab pidevalt uute võimaluste otsimist ning innovaatilist lähenemist rahvamaja sisulises tegevuses:

- täiustades rahvamaja sisuliseks tegevuseks vajalikku tehnilist baasi;

- vastavalt uutele suundadele ja nõudlusele uuendada rahvamajas pakutavate huvitegevuste nimistut;

- tõsta elukvaliteeti  läbi vaimse ja kultuurilise arengu;

- väga tähtis on üha enam ja läbi erinevate valdkondade propageerida  tervislikku, säästlikku ja ökoloogiliselt puhast eluviisi, millega kaasneb rahva tervise paranemine.

3.3 Põlvkondadevaheline side

-  Väärtustame põlvkondadevahelist sidet ning loome võimalusi peredele (sh vanavanemad) koos osalemiseks huviringides, õpitubades ja kultuurisündmustel.

3.4 Kultuuripärand

- Elujõuliste, traditsiooniliste huviringide alalhoidmine ja nende väärtustamine;

- Pärimuskultuurialaste huviringide ja ettevõtmiste toetamine ning edasiarendamine.

4. Rahvamaja sisulise tegevuse tugevused

Tallinna Pelgulinna Rahvamaja sisulise tegevuse olulisimaks mõõdikuks on külastaja rahulolu, mida taotleme igas tegevuses ja ettevõtmises.

Külastaja rahulolu saavutamiseks toetume järgmistele tugevustele: puhas, soe ja hubane rahvamaja,  hea helitehniline baas, professionaalne töökollektiiv, isikupära olemasolu maja poolt pakutavas sisulises tegevuses, kindel klientuur, stabiilne huviringitegevus, väljakujunenud traditsioonid.

Huviringide tegevuse osas peame oluliseks:

- säilitada rahvamaja rahvakultuuri valdkonna rühmade ja ettevõtmiste professionaalset taset;

- hoida professionaalsete ringijuhtidega hea koostöösuhe ning leida uusi väljundeid ühistegevuse mitmekesistamiseks;

- korraldada kursuseid osaleja jaoks võimalikult soodsa osalustasuga;

- leida lastele ja noortele lisaks olemasolevale huvitegevusele veel uusi ja põnevaid projektipõhiseid tegevusi (nt laste suvine kunstikursus);

- laiendada rahvamaja tehnilist baasi tagamaks muusikaõppe kvaliteet.

I Pelgulinna Rahvamajas on aastate jooksul välja kujunenud heatasemeline muusikaõppe suund. Rahvamajas tegutsevad kitarrikursus, klaverikursus, laulustuudiod.

II Käsitööalase täiendõppe suund.

Pika traditsiooniga on õmbluskursus, masinkudumise kursus ja  masintikkimise kursus.

Õpitubadena on korraldatud: a) tiffany-vitraaži kursus; b) portselani maalimine; c) niplispitsi valmistamine; d) kõlavööde valmistamine.

III Rahvakultuurialane tegevus

Rahvamajas tegutsevad pikkade traditsioonidega kõrgema kategooria segarahvatantusrühmad “Tontar”, “Kelmiküla”, naisrahvatantsurühm, memmede rahvatantsurühm.

Pikaajalise traditsiooniga on Pelgulinna Folklooriklubi, mis on aastaid omanud kõrgema kategooria tunnustust. Lapsed saavad osaleda beebifolgi ja lastefolgi tundides. Nende rühmade eestvedamisel korraldatakse igal aastal mitu avatud õpituba linnarahvale.

Maja sündmuste kultuurikalendris omab olulist kohta rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, mille läbiviimisel on samuti abiks majas tegutsevad folkloorirühmad.

IV Liikumine.

Rahvamajas tegutsevad kõhutants, etnotants, seenioritants, showtants, tantsumaagia, shindo, qigong.

5. Püüdlused nõrkade kohtade likvideerimiseks

Oma töös püüdleme järgmiste nõrkade kohtade likvideerimise suunas, et tagada senisest veelgi parem teenuse osutamine, külastajate rahulolu ja turvalisus:

Unistus !! 5.1 Pelgulinna Rahvamaja II korruse juurdeehituse teostamine

Probleemi kirjeldus: kuna muusikaklassid asuvad saaliga kõrvuti, on hetkel olukord, kus samal ajal ei saa toimuda muusikaringide töö ja kultuurisündmused saalis, sest ruumide vahel puudub heliisolatsioon. Juurdeehitusse on planeeritud ka statsionaarsed ruumid kunstitegevuse harrastamiseks kunstistuudios (hetkel kasutab kunstistuudio ruumi, millel on mitu funktsiooni: loenguruum, garderoob).

Juurdeehituse kogu suletud brutopind on 117,2 m2. Vastav eskiis on valminud 2005. aastal ning taotleme selle taas menetlusse võtmist.

5.2 Turvalisuse tagamine

Probleemi kirjeldus: rahvamaja on 2-korruseline ehitis, kus I korrusel toimub ringitegevus ning töötajate kabinetid on II korrusel. Seniajani on maja töötajatel ka valvuri positsioon, kus tuleb reageerida igale välisukse helianduri signaalile ning kontrollida, kes majja siseneb. See tekitab töötajates sisemist pinget ning ei ole piisavalt turvaline.

Lahendus: paigaldada fuajeesse kaamera ning II korrusele ekraan, mille järgi oleks vaadeldav, kes siseneb ning vastavalt vajadusele reageerida ja ennetavalt käituda.

6. Koostöö

Rahvamaja on jätkuvalt avatud erinevatele koostöösuundadele ja -vormidele lähtuvalt ruumilistest võimalustest.

Tallinna Pelgulinna Rahvamaja väärtustab ja jätkab pikaajalisi koostööprojekte olemasolevate MTÜ-de, seltside, ühingute ja õpiringidega. Oleme avatud omaalgatuslikele koostööettepanekutele.

7. Arengusuunad järgnevateks aastateks


Tallinna Pelgulinna Rahvamaja järgib oma arengusuundades Tallinna linna arengukavas (2014-2020) välja toodud põhimõtteid:

1. Peame oluliseks ning toetame tänapäevast, arenevat ja nooremat elanikkonda kaasavat rahvuskultuuri.
2. Kaasame kultuuriellu rahvusvähemusi ning toetame ja aitame korraldada nende tegevuse laiemat avalikkusele suunatust ning koostööd teiste kultuurivaldkonna rühmadega.
3. Tagame linnakodanikele võimaluse osaleda kultuurisündmustel ning võtta osa huviringide tööst kodu lähedal, mis on oluline eriti lastele ja noortele ning väikelastega peredele.
4. Aitame lõimida ühiskonda eri kultuuritaustaga elanikke läbi huviringide töö (beebi- ja lasteringid, tantsurühmad jt).
5. Teeme koostööd riigi- ja erasektori kultuuriasutuste ja eraalgatuslike kultuuriprojektide korraldajatega linna kultuurikalendri kujundamisel.

Uue algatusena plaanime 2017/18 hooajal (alates septembrist 2017) sisse viia regulaarsed erinevate maade pärimuslike mängude õpitoad, tehes selleks koostööd vähemusrahvuste seltsidega ja saatkondadega.